EMP400Series

เป็นมากกว่าหน้าที่กำเนิดสัญญาณพัลส์   ซีรี่นี้ได้รวมการทำงานแบบลำดับเข้าไปด้วยซึ่งหมายถึงการโปรแกรมลำดับการทำงานได้และสามารถควบคุมการทำงานอินพุตและเอาท์พุตได้