Network Products

การควบคุมมอเตอร์ผ่านตัวสื่อสารด้วยระบบเครือข่าย (network) สามารถตรวจจับสถานะของมอเตอร์ได้โดยตรงจากข้อมูล(Data)ที่ใส่เข้าไป ส่งผลทำให้ช่วยลดระยะเวลาในการพัฒนาลง แต่ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและความสามารถในการบำรุงรักษาของอุปกรณ์ ด้วยการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้กับ network ต่างๆที่ได้รับความนิยมในตลาดอุตสาหกรรมกับผลิตภัณฑ์ของ Oriental Motor ให้มากขึ้น ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานกับสภาพแวดล้อม network ที่หลากหลายของระบบอัตโนมัติในโรงงานมากขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้กับเครือข่ายมีประโยชน์ดังต่อไปนี้:

  • การเดินสายไฟน้อยและเรียบง่ายช่วยประหยัดพื้นที่ในการเดินสายและช่วยลดขนาดอุปกรณ์ลง
  • ระยะการส่งข้อมูล(Data)สามารถขยายได้มากขึ้น ทำให้การออกแบบเส้นทางเดินสายต่างๆ ทำได้ง่ายขึ้นและช่วยให้วางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ในตำแหน่งที่เหมาะสมได้
  • การเดินสายแบบเรียบง่ายนี้จะช่วยลดชั่วโมงการทำงานลง สำหรับกระบวนการหรือขั้นตอนที่ยุ่งยากในอดีตในการเดินสายไฟและช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้
  • สถานะการทำงานถูกตรวจสอบโดยข้อมูล input/output ของผลิตภัณฑ์ ,สัญญาณเตือน(alarm) ฯลฯ ทำให้สามารถบำรุงรักษาได้ดีขึ้นผ่านระบบ
  • การเดินสายไฟที่เรียบง่ายนี้ ทำให้การเดินสายไฟและขั้นตอนการตรวจสอบง่ายขึ้นเมื่อเปลี่ยนผลิตภัณฑ์อื่นๆในท้องตลาด