TKK VISION

Leader of Total Industry Solution in Thailand

TKK MISSION

ผู้ให้คำปรึกษา

แนะนำทางเลือกที่เป็นประโยชน์สำหรับ
ระบบ Automation และสร้าง Solution
เพื่อให้ลูกค้าได้รับคุณค่าสูงสุด

พัฒนาช่องทาง

ในการจัดจำหน่าย และให้บริการ ที่จะทำให้ลูกค้า
และพันธมิตรเติบโตไปกับทีเคเคอย่างยั่งยืน

ส่งมอบสินค้า

ที่เกี่ยวข้องกับระบบ Automation และบริการ
ที่สร้างความพึงพอใจกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

มุ่งมั่นพัฒนา

ทั้งบุคลากร สินค้า และนวัตกรรมต่างๆ เพื่อการบริการ
ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง