GRACO Service Support บริการครอบคลุมทุกโซลูชั่น

🌟 TKK Service Support บริการครบครอบคลุมทุกโซลูชั่น มีหลากหลายบริการที่สามารถซัพพอร์ตคุณได้

✅ Service Pump Overhaul บริการเปลี่ยนอะไหล่ และทำความสะอาดให้เหมือนได้เครื่องใหม่

✅ Product Demonstration บริการการสาธิตและการทดลองใช้งานจริงกับสถานที่จริงในโรงงานของคุณ

✅ Inspection on site บริการเข้าตรวจสอบหน้างานลูกค้า ประเมินหน้างาน ออกแบบวางแผนโซลูชั่น และการใช้งานต่างๆ ให้ตอบโจทย์กับความต้องการของคุณ

✅ Workshop training on site ฝึกอบรมการทำงาน การใช้งานต่างๆ และการตั้งค่าของอุปกรณ์

✅ Service Calibration ตรวจสอบค่าความเที่ยงตรงของเครื่องผสมสีระบบ 2K ให้ได้ค่ามาตรฐาน