NX Series (Tuning-Free AC Servo Motor Unit)

฿0.00

เอซี เซอร์โวมอเตอร์ที่มีความสามารถในการควบคุมตำแหน่งซึ่งมีความถูกต้องแม่นยำสูง สามารถใช้งานง่ายทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ยังสามารถรองรับโหลดที่มีขนาดใหญ่และงานประเภทสายพานโดยไม่ต้องมีการปรับจูน