HCFC Detector XP-704III

฿0.00

Model                        :        XP-704III
ตรวจพบก๊าซ               :        R-22, R-32, R-404A, R-407C, R-600a, R-410A, R-134a,
                                              R-290, HFO-1234yf
หลักการตรวจจับ          :        เซ็นเซอร์เซมิคอนดักเตอร์แบบลวดร้อน
วิธีการสุ่มตัวอย่าง        :        สารสกัด
น้ำหนัก                         :        ประมาณ 190 ก. (รวมแบตเตอรี่และซอฟต์เคส)

สามารถตรวจพบการรั่วไหลของก๊าซ HCFC/HFC เล็กน้อย

สำหรับงานซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ