Gas Leak Detector XP-703DIII

฿0.00

Model                      :      XP-703DIII
ตรวจพบก๊าซ             :      ไฮโดรเจน อาร์ซีน ไดโบแรน ไซเลน และฟอสฟีน
หลักการตรวจจับ       :      เซ็นเซอร์เซมิคอนดักเตอร์แบบลวดร้อน
วิธีการสุ่มตัวอย่าง      :      สารสกัด
น้ำหนัก                       :      ประมาณ 190 ก. (รวมแบตเตอรี่และซอฟต์เคส)

เพื่อตรวจจับปริมาณก๊าซที่ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ต่างๆ

สำหรับการตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซที่โรงงานเซมิคอนดักเตอร์ที่มีก๊าซพิษ

ความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฮโดรเจน