Personal H2S Monitor XS-2200

฿0.00

Model                          :          XS-2200
ตรวจพบก๊าซ                  :          ไฮโดรเจนซัลไฟด์
หลักการตรวจจับ            :          เซลล์ไฟฟ้าเคมี
วิธีการสุ่มตัวอย่าง          :          การแพร่กระจาย
น้ำหนัก                           :          ประมาณ 75g (รวมแบตเตอรี่)

เครื่องตรวจจับไฮโดรเจนซัลไฟด์ส่วนบุคคลขนาดพกพา

เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยโดยการสวมใส่ที่โรงเผาขยะ โรงบำบัดน้ำเสีย และโรงงานปิโตรเคมี

เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานหน้างาน