Multi-point Type Odor Monitor V-819

฿0.00

Model                       :       V-819
ตรวจพบก๊าซ              :       ส่วนประกอบน้ำหอมและกลิ่นต่างๆ
                                             /ส่วนใหญ่เป็นกลิ่นไฮโดรเจนซัลไฟด์
หลักการตรวจจับ        :       เซ็นเซอร์เซมิคอนดักเตอร์เผาลวดร้อนดีบุกออกไซด์ที่มีความไวสูง
                                            /เซ็นเซอร์เซมิคอนดักเตอร์ฟิล์มบางของสารกึ่งตัวนำซิงค์ออกไซด์
                                            ที่มีความไวสูง
อินดิเคเตอร์               :       กราฟแท่ง LCD (สเกล 0-10 ไม่มีหน่วย 50 จุด) พร้อมไฟพื้นหลัง
ค่าตั้งปลุก                  :       ปรับได้

ระบบตรวจสอบกลิ่นคงที่หลายจุดโดยการวัดปริมาณความแรงของกลิ่น

  • การตรวจสอบกลิ่นบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานของโรงงานต่างๆ
  • การตรวจสอบสิ่งแวดล้อมในร่ม
  • การตรวจสอบกลิ่นภายในอุปกรณ์
  • ควบคุมกลิ่นพอร์ตไอเสียของโรงงานต่างๆ
  • การควบคุมประสิทธิภาพของอุปกรณ์ดับกลิ่นและเครื่องฟอกอากาศ