ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร Mitsubishi Programmable Controller

ตามที่บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดอบรมในหลักสูตร หลักสูตร Qcpu Function Programming TKK (Mitsubishi Programmable Controller) ขึ้นในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ บริษัททีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขาสุวรรณภูมิ โดยการอบรมในครั้งนี้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณท่าน ที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร ซึ่งทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความไว้วางใจ สนับสนุนการจัดกิจกรรม การดำเนินของบริษัทฯ ในภายภาคหน้าอย่างสม่ำเสมอ