TKK พร้อมมุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้าน Factory Automation ในประเทศไทย

ตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมา ทีเคเค ได้พัฒนาธุรกิจ สินค้า การบริการมาอย่างต่อเนื่องจวบจนถึงทุกวันนี้ ส่วนหนึ่งเกิดจากนโยบายของทางบริษัทที่มีความคิดที่จะขับเคลื่อนธุรกิจให้มีความสอดคล้องกับเศรษฐกิจและการเติบโตของอุตสาหกรรม โดยทุกๆ ปี ทางคณะผู้บริหารและทีมงานได้มีการวางแผน จัดตั้งกลยุทธ์และนโยบายต่างๆ เพื่อเป็นกรอบในการทำงาน และในปีนี้เช่นเดียวกัน ทางบริษัทฯ ยังคงมีการวางแผนอย่างจริงจังเพื่อให้ธุรกิจมุ่งหน้าต่อไปได้ โดยสอดประสานกับเศรษฐกิจของประเทศ

ในปีนี้ ทางบริษัทฯ ยังคงมุ่งพัฒนาสินค้า และการบริการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการวางแผนจัดตั้งทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ความสามารถในแต่ละพื้นที่มาพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ทางผู้บริหารจึงมีการกำหนดแผนผังองค์กรใหม่ โดยมีการจัดตั้งทีมบริหารเป็น 2 แผนกใหญ่ๆ นั่นคือ แผนกปฏิบัติการและแผนกขับเคลื่อนธุรกิจ

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญในด้านการให้คำปรึกษาธุรกิจมาร่วมให้ ความรู้และวางแผน เพื่อขับเคลื่อนให้ทีมงานมีความรู้ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์การทำงานให้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมนี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือได้ว่าเป็นก้าวแรกของปี 2559 ที่ทางบริษัทฯ จะได้ร่วมวางกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น

การวางแผนการขาย การบริการ ทีมบริหาร ทีมปฏิบัติการ และการประชาสัมพันธ์นั้น เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตและเป็นที่ยอมรับในวงการทางด้าน F.A. มากยิ่งขึ้น และอีกสิ่งหนึ่งที่ทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนพัฒนานั้นคือ การวางนโยบายในการเพิ่มฐานลูกค้าให้ขยายวงกว้างมากกว่าเดิม เน้นเจาะตลาดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะตลาดในภาคใต้ ซึ่งถือเป็นภูมิภาคใหม่ที่ทีเคเค จะได้มีโอกาสในการนำเสนอสินค้าและการบริการที่ได้มาตรฐานเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าฐานใหม่ได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ ซึ่งทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การวางแผนพัฒนาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ จะส่งผลให้ธุรกิจเติบโตไปอย่างสวยงาม ควบคู่ไปกับการมอบกำไร สิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคมเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติอีกด้วย