คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางวิชาการและบริการวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กับ บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและบริการวิชาการ ระหว่างคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กับ บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

พิธีร่วมมือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริการวิชาการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (Fiet Connect) โดยมี รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ฯ ผู้ได้รับมอบอำนาจจาก รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นประธานลงนามในพิธี พร้อมด้วย รศ.ดร.เสกสรรค์ แย้มพินิจ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นพยาน เข้าร่วมงาน พร้อมด้วย นางสาวกัลยาณี คงสมจิตร และนายเดวิด บูรณจิตร์ภิรมย์ กรรมการผู้มีอำนาจ ณ บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด สํานักงานใหญ่ อาคารเอ็มเอส สยามทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งในการร่วมมือดำเนินการโครงการทางวิชาการ การวิจัยและบริการวิชาการต่าง ๆ และเพื่อส่งเสริมการเพิ่มพูนองค์ความรู้ทางวิชาการและทักษะปฏิบัติของหน่วยงานและบุคลากรร่วมกัน