Mech-Mind

กล้อง 3D อุตสาหกรรม เป็นภาพสามมิติที่มีความละเอียดและแม่นยำสูง ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการในการปฏิบัติงานที่หลากหลาย กันน้ำและกันฝุ่น ติดตั้ง Plug & Play ได้ง่าย ละมีหลากหลายรุ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของระยะการทำงานที่แตกต่างกัน

Category: