Denso IoT

ในการเริ่มต้นทำโรงงานให้เป็นระบบ Factory IoT เราจำเป็นที่จะต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆภายในโรงงาน เพื่อดูข้อมูลต่างๆในกระบวนการผลิตแบบ real-time ด้วย “ORiN” IoT Data Management Platform

Category: